ŁÓMNO DOLNO Tak my sie byli podziwać w Łómnej, jako tam prubujóm na niedzielne przedstawiyni. A idzie im to fakt dobrze.

Aj tam wziyni sztuke Jana a Ireny Czudków, jako w Milikowie. W tym roku sie możecie cieszyć na „Aparat, czyli Biydnymu krowa mlyka nie dowo a bogatymu aji byk sie łocieli“.

– Grómy z takóm naszóm dałoby sie powiedzieć stabilnóm łobsadkóm, ale mómy też nowych młodych, z czego my sóm strasznie radzi. Je to Natalka Sikora z Nowiny a Radek Sikora, Czesław Kantor a Paweł Sikora – powiedzoł nóm przed prubóm Daniel Niedoba.

Wyjaśnił też, że prubować zaczynajóm po Nowym Roku u Zdenka Mrózka, kiery przerobił swojóm przibudówke na taki pokój, kaj sie aktorzi mogóm schodzać.

A gdo to reżyseruje? – To wiycie, óno żodyn nimo moc rod „szefów“, tak my se tu tak szefujymy dogrómady. Każdy mo swoje słowo. Ale gdosi sie musi podziwać na to sprzed scyny, aji za scenóm. No a cosi mało w tym móm do powiedzynia jo – powiedzioł nieśmiało Roman Niedoba.

Na przedstawiyni sie  możecie zajechać podziwać Pod Akaty w niedziele ło sztwortej. A stoji to za to!

Komentáře