Jablunkov vyhlásil neinvestiční dotace na kulturu a pro spolky

JABLUNKOV Účelové neinvestiční dotace jsou peníze, které dává město na projekty a aktivity v kulturně-společenské a sportovní oblasti a na spolkovou činnost pro rok 2018.

Například:

 1. Kulturní, společenské a sportovní akce, které mají v Jablunkově tradici, ale i projekty nové, které obohatí kulturní i sportovní dění ve městě
 1. Projekty zaměřené na děti a mládež 
 1. Podpora programů národnostních a etnických menšin
 1. Celoroční činnost spolků, občanských iniciativ a neziskových organizací

Příspěvek může obdržet každá právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která si podala žádost o finanční podporu na projekty či aktivity a splňuje podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města na projekty a aktivity v kulturní a sportovní oblasti.

Účelové neinvestiční dotace (granty) jsou rozděleny do 2 skupin:

– dotace na kulturní a sportovní akce;

– dotace na podporu činnosti sportovních klubů, folklorních souborů atp.

Maximální výše dotace na jeden projekt je 50 000 Kč. Město Jablunkov jako poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu maximálně ve výši 90%.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Pokud žadatel již v minulosti obdržel finanční příspěvek od Města Jablunkova a nedoložil dle smlouvy nebo věrohodným způsobem jejich čerpání, bude jeho další žádost vyloučena na dobu tří let.

Každá dotace bude poskytnuta na základě uzavřené „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o vzájemné spolupráci“.

Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě. Dotace není převoditelná na jinou fyzickou či právnickou osobu. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít výhradně na financování projektu schváleného poskytovatelem.

Z poskytnuté dotace nelze hradit:

 • výdaje investičního charakteru, nákup nemovitostí a pozemků;
 • odpisy, daně, celní, správní a soudní poplatky;
 • mzdové náklady, zálohy a splácení bankovních úvěrů a poplatků;
 • finanční dary a poukázky (s výjimkou věcných cen v soutěžích);
 • dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na činnosti žadatele;
 • leasingové splátky a splátky finančních závazků, úroky z úvěru, splácení pokut a penále, odpisy z majetku, manka a škody;
 • rekondiční a relaxační zdravotní pobyty;
 • pohonné hmoty (s výjimkou dodaných faktur dopravce);
 • náklady na tabákové a alkoholické nápoje;
 • nespecifikované výdaje, tj. takové, které nelze účetně doložit.

Bližší informace a potřebné formuláře žádosti o grant jsou k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu Jablunkov (Mgr. Lucie Peter Tomková, tel. číslo: 558 340 677,

e-mail: lucie.tomkova@jablunkov.cz) nebo na internetových stránkách města www.jablunkov.cz

Vyplněné formuláře žádosti spolu se všemi přílohami lze podat :

 • doporučeně poštou v zalepené obálce, označené „Žádost o dotaci ŠaK“, na adresu: Městský úřad Jablunkov, Odbor školství a kultury, Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91. 
 • osobně na podatelně Městského úřadu Jablunkov na adrese: Dukelská 104, Jablunkov, PSČ 739 91;
 • prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky města dj4bppi.

Žádosti o poskytnutí dotace je třeba doručit nejpozději do 16.3.2018.

Komentáře