Opowiadani na niedziele

Jewka TrzynczankaTelefón w tróhle

Niedowno był w jednym kościele też taki humorny wypadek. Nie było to u nas, ale kapkym dali. Ale dyć wszyndżi sie to może stać, bo wszelijaki zwyki pogrzebowe ludzie na świecie majóm. Jedni dowajóm do tróhły nieboszcikóm aji pyniyze, a teraz, po modernimu, aji telefóny. Pyniyze bezmali tymu, że dyby jich przipadkowo u bramy wieczności chcioł kiery do piekła zkryncić, to aby go mógli podpłacić, aby szeł do nieba. A potym dyby tam mioł przipadkowo głód, aby se kupił co na przilepszyni.

Nó, a teraz że je tako możność dać mortwymu do tróhły telefón. Jak już beje na wyrchu, aby doł wiedzieć, jaki to tam je.

I aji sie tak stało. Nieboszcik mioł szumnie wypolstrowanóm tróhłym, aby go nigdzi nie uciskało i wygodnie sie mu w ni leżało. Jak sie z nim w kościele łóncili, niż jeszcze wieko na wyrch łapidusi dali, to mu cera do kapsy wstyrciła moderni mobil aji z internetym. Jisto to mioł tak zrychtowane, aby energijym broł ze satelitu.

Tróhłym jeszcze przedtym, niż zaczyni pogrzebnicy do kościoła wlazować, wiekym zawrzili i zaszrubowali. Jak mioł ksióndz rzecz ło dotycznym, jaki był sikowny i ze wszeckim se umioł poradżić a aji z technikóm, to w tróhle zaczón zwónić telefón. Melodia przepiekno, bo czardasz łod Vittotorio Monti, kiery przepieknie gro na skrzipcach Jennifer Jeon. Ksióndz zmilknył a aji wszecy pogrzebnicy se tyn kóncert z tróhły wyposłóchali.

Ale dotyczny, kiery telefónowoł, sie łodezwy nie doczkoł i cyknył po kneflu. Nó, i aji taki niezwykłe rozłónczyni sie może zdarzić. Jo se tyn czardasz naszła na internecie, i sama żech se go aż do kóńca wysłechła. Bo dyć jo na tym pogrzebie nie była.

Ale raci żodnymu nie radzim do tróhły dować nieboszścikowi mobil. Bo co dyby mu tam zaczón grać jakóm wściekłóm polkym abo jaki „bugi bugi do pół drugi.“ To by sie jisto mało gdo łod śmiychu udżierżoł.

Nó aji taki humorne sytuacyje sie mogóm zdarzić tam, kany by to żodyn nie czakoł. Na dyć raci se w kościele przi pogrzebie posłechnyć tkliwy czardasz, niż kajsi widzieć jakómsi bijatykym.


O autorce:  Eva Szczerbová, rozená Suszková, se narodila 17. září 1938
v Písku u Jablunkova. Její matkou byla lidová vypravěčka Marie Suszková, známá
jako Chraścinka z Pustek. Ve svých patnácti letech začala pracovat v železárnách v Třinci, kde byla zaměstnána až do roku 1994. Pravděpodobně i pod vlivem své matky se začala poměrně brzy věnovat také psaní. Nejprve psala tzv. do šuplíku, od roku 2007 publikuje pod pseudonymem Jewka Trzynczanka. 

Děkujeme autorce a vydavateli – spolku Ducatus Teschinensis – za souhlas s publikováním na našem portálu vybraných povídek z knihy Jako sie tyn żiwot zmiynio, kterou lze zakoupit v regionálních knihkupectvích.

Komentáře