Milerscy, Klimkowie a Staszowscy pomiyszali owce

KOSZARZISKA Zeszłóm sobote sie w koszarziskim Dołku odbył tradycyjny Jarmark, kaj sie tańcowało, śpiywało, jadło, ale dało sie kupić kosze, zieliny na posadzyni do zogrody, kwiotka, gdo już jyny co chcioł.    

Wszystko sie zaczło od tradycyjnego miyszanio owiec. Zanim sie owce wygnały na pastwe, musiały sie stada od gazdów pomiyszać w jedno wielki stado.

Zaroz na poczóntek na trómbite zagroł Janek Czepiec.

Cały obrzóndek komentowoł Michał Milerski z Nydku.

Stado sie musiało obegnać pore razy kole jedliczki.

Potym sie owce zagnały do koszora a owczorze ich musieli dobrze porachować.

Stado sie pokropiło wodóm, aby na owce nie prziszły żodne choroby, posypało kamiyniami, aby pastyrze nie zaspali, jak bedóm wachować owce.

Stado sie ochróniło od złych sił oczadzynim.

Nimogła chybieć modlitwa pod gunióm.

Owce sie podojiło.

Skontrolowało sie kopytka, aby mógły bez problemu chodzić za pastwóm.

Michał Staszowski pokozoł, jako sie owce strzigo.

Gaździno naloła po półce, bo to sie tak patrzi.

Potym sie już na scenie śpiywało a tańcowało.

Nejprzód wystómpiły dziecka ze szkoły w Koszarziskach.

Potym Zespół Taneczny Łączka…

…a starszo Bystrzica.

Do Koszarzisk przijechoł Drevar.

Koszarziska majóm aji swój „komorní orchestr“, kiery pokozoł, co wszystko umiy zagrać.

Wielkóm aplaus zebrali wyndryńscy gimnaści. Aż sie dech zapiyroł, jak dziecka lazły na sóm wyrch.

Cały program prowadziła niezawodno Ewa Troszok.

Kónsek wedle sie bonitowało, czyli posóndzało sie barany.

Nimógły chybieć ludowe rzemiosła.

Dziecka se też naszły cosi dlo siebie, mógły se sprugować, jak sie robi gorki z gliny.

Piykły sie placki na blaszi, choć kucharki sie przi piecach zwyrtały, fórt była wielkucno frónta.

Aż do samej nocy sie wszycy dobrze bawili z DJ Labajym.

 

Komentáře