Ještě pár dní můžete nominovat

JABLUNKOV Již po osmé se na jarmarku budou udělovat Ceny města Jablunkova. Ocenění pravidelně dostávají lidé za zásluhy o rozvoj města nebo jednotlivci či skupiny za hrdinské a jiné výjimečné činy, za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch obyvatelům i samotnému městu.

Oceněné osoby musí být spjaty s městem Jablunkov: na území regionu se narodily, žijí, s Jablunkovem je spojeno jejich působení, jejich životní dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti město Jablunkov a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.

Cena nemá věkové omezení, mohou ji získat jednotlivci i kolektiv, fyzické i právnické osoby. Může být udělena i in memoriam.

Návrhy na udělení Ceny města Jablunkova mohou předkládat občané, orgány města, členové zastupitelstva, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty do 30. 4.

Návrhy musí být písemné a podepsané. Lze je podat osobně na podatelně MěÚ Jablunkov, případně zaslat poštou na adresu Město Jablunkov, odbor školství a kultury, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov nebo elektronickou poštou posta@jablunkov.cz. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel. Návrhy na udělení ceny musí obsahovat povinné údaje:
a)    jméno a adresu nominovaného kandidáta
b)    zdůvodnění předkládaného návrhu
c)    jméno a adresu navrhovatele, jeho podpis

Komentáře