KOSZARZISKA W sobote sie w koszarziskim Dołku po dwóch rokach pauzy odbył tradycyjny Jarmark, kaj sie miyszało owce, ale aji tańcowało, śpiywało, jadło, dało sie kupić kosze, zieliny na posadzyni do zogrody, kwiotka, gdo już jyny co chcioł.  

Wszystko zacznył Janek Czepiec gróm na trómbicie.

Potym zaśpiywoł chór męski Gorol. Syncy sie przełokropnie radowali, bo im zaś po dłógim czasie dyrygowała Kasia Kantor. Ta zaś była rada, że jóm po dłógim czasie posłócho tela chłopów.

A potym już sie miyszało owce. Zanim sie owce wygnały na pastwe, musiały sie stada od gazdów pomiyszać w jedno wielki stado. W Koszyrziskach sie miyszało owce od Michała Milerskigo z Nydku, Janusza Klimka, fójta na Koszarziskach a Michała Staszowskigo z Milikowa.

Cały obrzóndek komentowoł Michał Milerski z Nydku.

Stado sie musiało obegnać pore razy kole jedliczki.

Potym sie owce zagnały do koszora a owczorze ich musieli dobrze porachować.

Stado sie pokropiło wodóm, aby na owce nie prziszły żodne choroby, posypało kamiyniami, igliwim, aby pastyrze nie zaspali, jak bedóm wachować owce.

Nimogła chybieć modlitwa pod gunióm.

Po półce z wielki radośći, że aji jego owce sóm pomiyszane, naloł fójt z Koszarzisk.

Prziszeł sie podziwać aji fójt ze sómsiedni dziedziny Roman Wróbel z całóm rodzinóm. To sie patrzi.

Hm, czy też przidzie jaki piekny chłapiec.

Ja, prziszeł. W sam raz dlo nas.

Widać, że gaździno z Nydku pumogo przi gospodarce, bo wiy, z kierej stróny sie mo chycić roboty.

Po obrzóndku sie program przesunył na scyne, kaj sie śpiywało, grało a tańcowało. Wszycko to zapowiadoł Michał Milerski.

Wystympowały dziecka z koszarziszczański szkoły.

Aji dziecka ze szkoły sóm pomiyszane, bo wystympujóm aji z czeski, aji z polski szkoły, a śpiywajóm po naszymu – prawił Milerski.

Zatańcowoł Zaolzioczek…

…a aji Zaolzi, kiere ukozało tańce cygański.

Zagrała kapela Bukóń…

…aji Bezmiana.

Nowoczesnóm muzyke zaprezentowała kapela Ampli fire.

Wielki aplauz skludzili Gimnaści z Wyndrynie.

Chłopóm sie fest podoboł taniec mażoretek z Bystrzice.

Na jarmarku szło dobrze pojeść, kapusta z jelitym a rojberka szmakowały wszeckim.

Na placki była fórt raja, i choć sie piykło na 12 plotynkach, tak ludzi w raji nie ubywało.

Cera pod bacznym okym swojigo taty robiła prawy owczy syr. Szło ji to jedna radość.

Tyn szmakowoł, jyny palce lizać.

Nimógło chybieć strzigani owiec, kiere pokozoł Michał Staszowski.

Kapke mu do tego fuszowoł Michał Milerski, ale też mu to szło. Je widać, że sie kole gospodarki ruszo, bo je fórt gibczok.

Michał Staszowski swojóm kariere skijarskóm wym roku skończył, fest rozmyśloł, co bedzie robić dali…..je to jasne….bedzie fryzjerym.

Tatowie bedóm mieć radość, że żech se doł ostrzigać – skonstatowoło ganc pieknie ostrzigane chłapczisko z Bystrzice.

W kolibie sie ni jyny robiło syr, ale aji nalywało po półce.

Była aji tombola.

Nimogły chybieć ludowe rzemiosła.

Szło kupić cosi do zogródki.

Aji dziecka sie nie nudziły, mógły poskokać, aji se na gymbe cosi dać namalować.

Ta je słodko.

Mosz to dobre?

Starosta Koszarzisk sie raduje, że je pogoda, ludzi przyszło kupa i wszystko idzie gładko i sprawnie.

Do północy se wszecy bawili przi muzyce DJ Łabaja. Tak zaś za rok na miyszaniu owiec w Koszarziskach.

 

 

 

Komentáře