PIOSEK W pióntek w Piosku u gospodarza Karola Kurzysza młócili krzice. Zeszło sie tam kole 30 ludzi, kierych ciekawiło, jako sie hań downi młóciło zbożi. Organizatorym był Klub Miłośników Historii i Tradycji w Piosku, Gmina Piosek i spółka Koliba.

Całóm impreze rozpocznył gospodarz Karol Kurzysz, kiery poopowiadoł o krzicy, o tym, jako sie ludzie kiedysi strasznie uharowali, aby mieli kapke mąki na pieczyni chleba.

Potym sie już chłopi chycili młócynio cepami. Młócili do rytmu, aby sie u tego cepym jedyn drugimu nie ubliżyli. Byli zegrani jedna radość.
Każdy, kiery chcioł, se to mógł wyprugować. No, moc lahki to nie było.

Łopatkóm wiejaczkóm sie dowało do przetaku…

…kaj sie na hrubo przełosiywało.

Potym sie zbożi dowało do fukara….

przez kiery sie do czista oddzieliło łod plewów.

Organizatorzi ukozali też mielyni zbożo na żarnach.

– Z muzeum Na Grapie z Jaworzynki my mieli pojczanóm stympym z 1903 roku, w kierej sie pokozało starszóm technologiym tłoczynio zbożo na floczki, albo na takóm hrubszóm trziczkym. Ludzie sie kiedysi strasznie naharowali, zanim mieli kapke mónki na pieczyni – powiedzioł Janek Michalik, jedyn z organizatorów cełej imprezy.

Wymłócónóm próznóm słóme sie wiónzało porwósłym do łokłocków, kiere sie potym mogóm dować do strużoków.

Nie chybiało cosi dobrego na zjedzyni.

Po półce też nimógło chybieć.

Prziszła sie podziwać aji starostka Piosku Věra Szkanderová, je strasznie rada, że u nich w gminie żyjóm ludzie, kierzi nie chcóm, aby stare rzemiosła zanikły. A w swoim wolnym czasie przypóminajóm, jak sie hań downi żiło, jako sie ludzie przeokropnie naharowali na roli, aby mieli aspóń kapke chleba.

Roboty sie chycili sami piekni chłapcy.

Co to je ta krzica?

– Krzica je starszóm, nieuszlachetniónóm odmianóm  żita , kiere nima uszlachetnióne. Sioło sie jóm głównie w Karpatach, bo ji nie wadziły ciynżki warunki uprawy, ani jałowo kamiynisto ziymia. Mo drobniejszi  a ćmawaszi ziarno, kiere je słabo zakryte plewami, po dojrzyniu sie samo wysypuje. Krzice sie kosi a młóci aż na drugi rok po zasiociu. Na jesiyń je dobre krzice zkosić na zfutrowani dlo bydła – dodoł Michalik.

Komentáře